Obecní úřad
Základní informace
Povinně zveřejňované informace
Organizační struktura
Úřední deska
Kontakty

Korno a okolí
Historie
Obecní dům
Tipy na výlet
Fotogalerie

Odkazy
Město Beroun
Hrad Karlštejn
ZŠ Liteň
Český Kras
Golf Karlštejn
Lomy Amerika
Koněpruské jeskyně

Počasí

počítadlo.abz.cz


   Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

     1.Oficiální název
   Od 1.1.1991 je oficiální název úřadu: Obec Korno

     2.Důvod a způsob založení
   Obec Korno vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1. 4. 2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.
   Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
   Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz. zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

     3.Organizační struktura
   Starosta: Čipera Bohumil
   Místostarosta: Šmolcnop Pavel
   Účetní: Mandová Miloslava
   Zastupitelstvo: Ing. Jonášová Yvona, Mandová Lucie, RNDr. Profant Václav Ph.D., Prokš Miroslav, Mgr. Vlček Lukáš

   Složení výborů a komisí
Ostatní komise nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č.128/2000 sb. o obcích
      Kontrolní výbor:
Předseda: Mgr. Vlček Lukáš
Členové: Karel Trojan, Prokš Miroslav
      Finanční výbor:
Předseda: RNDr. Profant Václav Ph.D.
Členové: Ing. Jonášová Yvona, Čiperová Ivana

     4.Kontaktní spojení
   Kontaktní poštovní adresa: Obec Korno, Korno 21, 267 27 Liteň
   E-mailový kontakt: obec@korno.cz
   Telefonní čísla: 311 684 667
   Adresa internetové stránky: http://www.korno.cz
   ID datové schránky: 9zfbge7
   Pověřenec pro ochranu os. údajů: Alena Nováková (info@novale.cz)

     5.Případné platby můžete poukázat:
   9822-131/0100

     6.IČO
   00509671

     7.DIČ
   CZ509671

     8.Rozpočet v tomto a předchozím roce:
   Schválený rozpočet pro rok 2017
   Návrh rozpoctu pro rok 2018
   Schválený rozpocet pro rok 2018
   Návrh rozpoctu pro rok 2019

     9.Žádosti o informace
   Podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají každé pondělí 12-17hod.

     10.Příjem žádostí a dalších podání
   Písemně, telefonicky, elektronické podání, e-mailem na výše uvedené kontakty.

     11.Opravné prostředky
   Proti rozhodnutí je nutné se odvolat písemně a to vždy v termínu, který je uveden na rozhodnutí na adresu úřadu.

     12.Formuláře
   K dispozici na úřadu obce.

     13.Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
   Odkaz na řešení životních situací na portálu veřejné správy zde

     14.Nejdůležitější předpisy
   Zákon č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací),
   Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění (procesní předpis podle něhož postupuje povinný subjekt při rozhodování v případě odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a to i jen zčásti).
   Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Tento zákon upravuj používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem.
   Zákon č. 495/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.
   Zákon č. 496/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.
   Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy.
   Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
   Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
   Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
   Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
   Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánovaní a stavebním úřadu

   Platné obecně závazné vyhlášky a usnesení zastupitelstva obce:
      Obecně závazná vyhláška č2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
      Jednací řád zastupitelstva obce Korno
      Obecně závazná vyhláška č.1/2015
      Obecně závazná vyhláška č.2/2015

     15.Sazebník úhrad za poskytování informací
  

     16.Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.
  

     17.Seznam organizací
   Příspěvková organizace: Sport - kultura - Korno